Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. júnu 2017

5. júla 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. júna 2017 sa hodnota zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia znížila o 25 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 13,4 mld. EUR na 264,4 mld. EUR. Táto zmena bola výsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív, ktoré prevážilo zvýšenie v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

29. júna 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

3 060 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 294,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 5,6 mld. EUR na 1 136,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 48,9 mld. EUR na 210,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 40,1 mld. EUR na 162,2 mld. EUR. V stredu 28. júna 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 11,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 11,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 1,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 2,7 mld. EUR. Okrem toho bolo z prvej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-I) predčasne splatených 1,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,3 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 617 mld. EUR (v porovnaní s 577,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 6 mld. EUR na 2 064,4 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 30. júnu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Týždenná zmena: štvrťročné precenenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,6 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,4 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

222,6 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

-0,8 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,1 mld. EUR

+1,0 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

96,6 mld. EUR

+1,6 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 609,3 mld. EUR

+10,5 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

-5,7 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 52 mld. EUR na 1 106 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. júnu 2017 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 089,905 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,1412 USD/EUR

127,75 JPY/EUR

7,7385 CNY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,2196 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 091 0 −24 959
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 304 774 612 −17 465
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 388 −71 −3 128
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 230 386 683 −14 337
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 219 2 479 −2 003
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 961 −473 −40
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 961 −473 −40
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 779 252 −378 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 11 636 116 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 314 −456 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 302 −38 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 70 918 −2 140 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Ostatné cenné papiere 294 190 −260 777
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 788 −470 −114
9 Ostatné aktíva 241 897 684 1 100
Aktíva spolu 4 209 510 12 389 −49 028
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 136 879 5 566 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 616 974 39 740 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 53 28 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 195 1 498 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 347 586 −53 172 5
  5.1 Verejná správa 210 129 −48 930 5
  5.2 Ostatné záväzky 137 457 −4 242 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 222 540 70 471 −27
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 107 1 288 −182
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 801 −1 068 −628
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 801 −1 068 −628
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0 −2 343
10 Ostatné pasíva 224 408 63 −5 736
11 Účty precenenia 371 913 0 −40 117
12 Základné imanie a rezervy 102 299 0 0
Pasíva spolu 4 209 510 12 389 −49 028

Kontakt pre médiá