Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 30. jūnijā

2017. gada 5. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 30. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 25 mljrd. euro, atspoguļojot ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 13.4 mljrd. euro (līdz 264.4 mljrd. euro). Šo pārmaiņu noteica aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekme, kas ar uzviju kompensēja ar klientu un portfeļu darījumiem saistītā palielinājuma ietekmi.

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 29. jūnijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

3 060 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 294.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.6 mljrd. euro (līdz 1 136.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 48.9 mljrd. euro (līdz 210.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 40.1 mljrd. euro (līdz 162.2 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 28. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 11.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 11.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 1.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.7 mljrd. euro apmērā. Papildus pirms termiņa tika atmaksāti 1.8 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju pirmās kārtas (ITRMO I) ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 617 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 577.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 6 mljrd. euro (līdz 2 064.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 30. jūnijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Ceturkšņa beigu korekciju pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.6 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.4 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

+0.0 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

222.6 mljrd. euro

+1.1 mljrd. euro

–0.8 mljrd. euro

–0.6 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.1 mljrd. euro

+1.0 mljrd. euro

–0.5 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

96.6 mljrd. euro

+1.6 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 609.3 mljrd. euro

+10.5 mljrd. euro

–0.4 mljrd. euro

–5.7 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.7 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 52 mljrd. euro (līdz 1 106 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2017. gada 30. jūnijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 089.905 EUR par Trojas unci

1.1412 USD par 1 EUR

127.75 JPY par 1 EUR

7.7385 CNY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2196 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 091 0 −24 959
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 304 774 612 −17 465
  2.1 SVF debitoru parādi 74 388 −71 −3 128
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 230 386 683 −14 337
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 219 2 479 −2 003
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 961 −473 −40
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 961 −473 −40
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 779 252 −378 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 11 636 116 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 314 −456 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 302 −38 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 70 918 −2 140 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Pārējie vērtspapīri 294 190 −260 777
8 Valdības parāds euro 25 788 −470 −114
9 Pārējie aktīvi 241 897 684 1 100
Kopā aktīvi 4 209 510 12 389 −49 028
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 136 879 5 566 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 616 974 39 740 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 53 28 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 195 1 498 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 347 586 −53 172 5
  5.1 Saistības pret valdību 210 129 −48 930 5
  5.2 Pārējās saistības 137 457 −4 242 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 222 540 70 471 −27
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 107 1 288 −182
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 801 −1 068 −628
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 801 −1 068 −628
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0 −2 343
10 Pārējās saistības 224 408 63 −5 736
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0 −40 117
12 Kapitāls un rezerves 102 299 0 0
Kopā pasīvi 4 209 510 12 389 −49 028

Kontaktinformācija presei