Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 30. lipnja 2017.

5. srpnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 30. lipnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 25 mlrd. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 13,4 mlrd. EUR na 264,4 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza, što je i više nego neutraliziralo povećanje zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

29. lipnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

3.060 mil. USD

Te je transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,5 mlrd. EUR na 294,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 5,6 mlrd. EUR na 1.136,9 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 48,9 mlrd. EUR na 210,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 40,1 mlrd. EUR na 162,2 mlrd. EUR. U srijedu, 28. lipnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 11,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 11,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 1,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 2,7 mlrd. EUR. Nadalje, prije dospijeća otplaćeno je 1,8 mlrd. EUR dobivenih u sklopu prve serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-I).

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (približno jednako kao u prethodnom tjednu), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 617 mlrd. EUR (u odnosu na 577,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 6 mlrd. EUR na 2.064,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 30. lipnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – usklađivanje na kraju tromjesečja

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,6 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,4 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

+0,0 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

222,6 mlrd. EUR

+1,1 mlrd. EUR

–0,8 mlrd. EUR

–0,6 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,1 mlrd. EUR

+1,0 mlrd. EUR

–0,5 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

96,6 mlrd. EUR

+1,6 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.609,3 mlrd. EUR

+10,5 mlrd. EUR

–0,4 mlrd. EUR

–5,7 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,7 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 52 mlrd. EUR na 1.106 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. lipnja 2017. prikazan je u dodatnom stupcu »Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.089,905 EUR za uncu

USD: 1,1412 za EUR

JPY: 127,75 za EUR

CNY: 7,7385 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,2196 EUR za SDR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 091 0 −24 959
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 304 774 612 −17 465
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 388 −71 −3 128
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 230 386 683 −14 337
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 219 2 479 −2 003
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 961 −473 −40
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 961 −473 −40
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 779 252 −378 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 11 636 116 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 314 −456 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 302 −38 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 70 918 −2 140 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 294 190 −260 777
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 788 −470 −114
9 Ostala imovina 241 897 684 1 100
Ukupno imovina 4 209 510 12 389 −49 028
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 136 879 5 566 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 616 974 39 740 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 53 28 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 195 1 498 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 347 586 −53 172 5
  5.1 Opća država 210 129 −48 930 5
  5.2 Ostale obveze 137 457 −4 242 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 222 540 70 471 −27
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 107 1 288 −182
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 801 −1 068 −628
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 801 −1 068 −628
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0 −2 343
10 Ostale obveze 224 408 63 −5 736
11 Računi revalorizacije 371 913 0 −40 117
12 Kapital i pričuve 102 299 0 0
Ukupno obveze 4 209 510 12 389 −49 028

Kontaktni podatci za medije