Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. červnu 2017

5. července 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. června 2017 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 25 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 13,4 mld. EUR na 264,4 mld. EUR. K této změně došlo v rámci vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, které více než vykompenzovaly zvýšení v důsledku klientských a portfoliových transakcí.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

29. června 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

3 060 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 294,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,6 mld. EUR na 1 136,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 48,9 mld. EUR na 210,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 40,1 mld. EUR na 162,2 mld. EUR. Ve středu 28. června 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 11,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 11,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 1,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 2,7 mld. EUR. Kromě toho bylo splaceno před lhůtou splatnosti 1,8 mld. EUR poskytnutých v rámci první série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-I).

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 617 mld. EUR (ve srovnání s 577,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 6 mld. EUR na 2 064,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 30. červnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

Změna za týden – přecenění na konci čtvrtletí

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,6 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,4 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

0,0 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

222,6 mld. EUR

1,1 mld. EUR

-0,8 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,1 mld. EUR

1,0 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

96,6 mld. EUR

1,6 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 609,3 mld. EUR

10,5 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

-5,7 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,7 mld. EUR

0,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 52 mld. EUR na 1 106 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. červnu 2017 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 089,905 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,1412 USD/EUR

JPY: 127,75 JPY/EUR

CNY: 7,7385 CNY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2196 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 091 0 −24 959
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 304 774 612 −17 465
  2.1 Pohledávky za MMF 74 388 −71 −3 128
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 230 386 683 −14 337
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 219 2 479 −2 003
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 961 −473 −40
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 961 −473 −40
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 779 252 −378 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 11 636 116 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 314 −456 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 302 −38 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 70 918 −2 140 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Ostatní cenné papíry 294 190 −260 777
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 788 −470 −114
9 Ostatní aktiva 241 897 684 1 100
Aktiva celkem 4 209 510 12 389 −49 028
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 136 879 5 566 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Vkladová facilita 616 974 39 740 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 53 28 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 195 1 498 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 347 586 −53 172 5
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 210 129 −48 930 5
  5.2 Ostatní závazky 137 457 −4 242 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 222 540 70 471 −27
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 107 1 288 −182
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 801 −1 068 −628
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 801 −1 068 −628
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0 −2 343
10 Ostatní pasiva 224 408 63 −5 736
11 Účty přecenění 371 913 0 −40 117
12 Kapitál a rezervní fondy 102 299 0 0
Pasiva celkem 4 209 510 12 389 −49 028

Kontakty pro média