Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 юни 2017 г.

5 юли 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 25 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 30 юни 2017 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 13,4 млрд. евро до 264,4 млрд. евро. Тази промяна се дължи на ефекта от тримесечната преоценка на активите и пасивите, който повече от компенсира увеличението, произтичащо от транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

29 юни 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

3060 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 294,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 5,6 млрд. евро до 1136,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 48,9 млрд. евро до 210,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 40,1 млрд. евро до 162,2 млрд. евро. На 28 юни 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 11,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 11,6 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 1,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 2,7 млрд. евро. Освен това 1,8 млрд. евро, предоставени в рамките на първата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-I), бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 617 млрд. евро (при 577,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 6 млрд. евро до 2064,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 30 юни 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Седмично изменение – корекции в края на тримесечието

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,6 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,4 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

+0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

222,6 млрд. евро

+1,1 млрд. евро

-0,8 млрд. евро

-0,6 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,1 млрд. евро

+1,0 млрд. евро

-0,5 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

96,6 млрд. евро

+1,6 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1609,3 млрд. евро

+10,5 млрд. евро

-0,4 млрд. евро

-5,7 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,7 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 52 млрд. евро до 1106 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 30 юни 2017 г. е представен в допълнителна колона „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1089,905 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,1412 за 1 евро

Японска йена – 127,75 за 1 евро

Китайски юан – 7,7385 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,2196 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 379 091 0 −24 959
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 304 774 612 −17 465
  2.1 Вземания от МВФ 74 388 −71 −3 128
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 230 386 683 −14 337
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 219 2 479 −2 003
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 961 −473 −40
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 961 −473 −40
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 779 252 −378 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 11 636 116 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 314 −456 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 302 −38 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 70 918 −2 140 0
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Други ценни книжа 294 190 −260 777
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 788 −470 −114
9 Други активи 241 897 684 1 100
Общо активи 4 209 510 12 389 −49 028
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 136 879 5 566 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Депозитно улеснение 616 974 39 740 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 53 28 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 195 1 498 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 347 586 −53 172 5
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 210 129 −48 930 5
  5.2 Други задължения 137 457 −4 242 0
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 222 540 70 471 −27
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 107 1 288 −182
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 801 −1 068 −628
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 801 −1 068 −628
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0 −2 343
10 Други задължения 224 408 63 −5 736
11 Сметки за преоценка 371 913 0 −40 117
12 Капитал и резерви 102 299 0 0
Общо пасиви 4 209 510 12 389 −49 028

Данни за контакт за медиите