De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 juni 2017

13 juni 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 juni 2017 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 28 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een nationale centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 278,7 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

8 juni 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 40 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 295,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 1.130,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,9 miljard naar EUR 172,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 178,6 miljard. Op woensdag 7 juni 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 12,1 miljard en werd een nieuwe transactie van vrijwel hetzelfde bedrag, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 601,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 602 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,6 miljard naar EUR 2.029,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 9 juni 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 8,2 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,6 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 221,7 miljard

+EUR 1,2 miljard

-

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 23,7 miljard

+EUR 0,0 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 92,1 miljard

+EUR 1,4 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.580,0 miljard

+EUR 12,3 miljard

-EUR 0,3 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,4 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5 miljard naar EUR 1.199,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.075 −28
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 321.496 303
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.416 −23
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 244.080 326
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.870 −369
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.711 401
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.711 401
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 779.998 −106
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 12.107 34
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.770 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 122 −140
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 73.663 −852
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.325.634 14.637
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.029.766 14.603
  7.2 Overige waardepapieren 295.869 33
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 240.310 −400
Totaal activa 4.218.129 13.586
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.130.473 −833
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.800.604 4.390
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.199.247 5.040
  2.2 Depositofaciliteit 601.306 −665
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 51 15
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.063 −2.202
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 310.202 10.344
  5.1 Overheid 172.521 14.863
  5.2 Overige verplichtingen 137.681 −4.518
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.702 2.019
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.782 −58
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.806 75
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.806 75
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 228.119 −149
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 102.298 0
Totaal passiva 4.218.129 13.586

Contactpersonen voor de media