Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. juuni 2017

13. juuni 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. juunil 2017 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 28 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,1 miljardi euro võrra 278,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

8. juuni 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

40 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 295,9 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,8 miljardi euro võrra 1130,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,9 miljardi euro võrra 172,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 0,5 miljardi euro võrra 178,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. juunil 2017 möödus 12,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus ligikaudu sama väärtusega operatsioon tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 601,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 602 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,6 miljardi euro võrra 2029,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 9. juuni 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

8,2 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,6 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

221,7 miljardit eurot

+1,2 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

23,7 miljardit eurot

+0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

92,1 miljardit eurot

+1,4 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1580,0 miljardit eurot

+12,3 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5 miljardi euro võrra 1199,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 075 −28
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 321 496 303
  2.1 Nõuded RVFle 77 416 −23
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 244 080 326
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 870 −369
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 711 401
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 711 401
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 779 998 −106
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 12 107 34
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 770 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 122 −140
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 73 663 −852
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 325 634 14 637
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 029 766 14 603
  7.2 Muud väärtpaberid 295 869 33
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 240 310 −400
Varad kokku 4 218 129 13 586
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 130 473 −833
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 800 604 4 390
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 199 247 5 040
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 601 306 −665
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 51 15
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 063 −2 202
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 310 202 10 344
  5.1 Valitsussektor 172 521 14 863
  5.2 Muud kohustused 137 681 −4 518
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 152 702 2 019
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 782 −58
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 806 75
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 806 75
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 228 119 −149
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 102 298 0
Kohustused kokku 4 218 129 13 586

Kontaktandmed