Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. juni 2017

13. juni 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 9. juni 2017, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 28 mio. euro som følge af en national centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 278,7 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

8. juni 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

40 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) forblev stort set uændrede på 295,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,8 mia. euro til 1.130,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,9 mia. euro til 172,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 0,5 mia. euro til 178,6 mia. euro. Onsdag den 7. juni 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 12,1 mia. euro, og en ny på stort set samme beløb blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 601,3 mia. euro (mod 602 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,6 mia. euro til 2.029,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 9. juni 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

8,2 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,6 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

221,7 mia. euro

+1,2 mia. euro

-

Programmet til opkøb af asset-backed securities

23,7 mia. euro

+0,0 mia. euro

-

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

92,1 mia. euro

+1,4 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.580,0 mia. euro

+12,3 mia. euro

-0,3 mia. euro

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5 mia. euro til 1.199,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.075 −28
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 321.496 303
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.416 −23
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 244.080 326
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.870 −369
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.711 401
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.711 401
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 779.998 −106
  5.1 Primære markedsoperationer 12.107 34
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.770 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 122 −140
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 73.663 −852
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.325.634 14.637
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.029.766 14.603
  7.2 Andre værdipapirer 295.869 33
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 240.310 −400
Aktiver i alt 4.218.129 13.586
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.130.473 −833
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.800.604 4.390
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.199.247 5.040
  2.2 Indlånsfacilitet 601.306 −665
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 51 15
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.063 −2.202
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 310.202 10.344
  5.1 Offentlig forvaltning og service 172.521 14.863
  5.2 Andre forpligtelser 137.681 −4.518
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 152.702 2.019
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.782 −58
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.806 75
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.806 75
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 228.119 −149
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 102.298 0
Passiver i alt 4.218.129 13.586

Medie- og pressehenvendelser