De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 juni 2017

6 juni 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 juni 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 278,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

1 juni 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 40 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,9 miljard naar EUR 295,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 7,2 miljard naar EUR 1.131,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 51,6 miljard naar EUR 157,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 16,4 miljard naar EUR 178,1 miljard. Op woensdag 31 mei 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 15,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 12,1 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld. Op donderdag 1 juni 2017 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 2,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 3 miljard afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 602 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 588,9 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,7 miljard naar EUR 2.015,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 2 juni 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 8,2 miljard

-

-EUR 0,1 miljard

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,6 miljard

-

-EUR 0,1 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 220,5 miljard

+EUR 1,3 miljard

-EUR 0,2 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 23,7 miljard

+EUR 0,0 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 90,7 miljard

+EUR 1,5 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.568,0 miljard

+EUR 11,0 miljard

-EUR 0,6 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,4 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 34,7 miljard naar EUR 1.194,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.103 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 321.193 36
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.439 1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 243.754 35
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.239 −72
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.310 404
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.310 404
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 780.105 −3.353
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 12.073 −3.843
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.770 466
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 262 24
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 74.515 −1.370
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.310.998 11.850
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.015.162 12.719
  7.2 Overige waardepapieren 295.835 −869
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 240.709 1.363
Totaal activa 4.204.543 8.858
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.131.306 7.178
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.796.215 47.788
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.194.207 34.718
  2.2 Depositofaciliteit 601.972 13.086
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 36 −16
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.266 993
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 299.858 −53.287
  5.1 Overheid 157.659 −51.627
  5.2 Overige verplichtingen 142.199 −1.660
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 150.683 5.188
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.841 −19
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.731 −369
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.731 −369
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 228.268 1.384
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 102.298 0
Totaal passiva 4.204.543 8.858

Contactpersonen voor de media