Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. birželio 2 d.

2017 m. birželio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. birželio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 278,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. birželio 1 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

40 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 295,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,2 mlrd. eurų – iki 1 131,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 51,6 mlrd. eurų – iki 157,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,4 mlrd. eurų – iki 178,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. gegužės 31 d., baigėsi 15,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 12,1 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2017 m. birželio 1 d., baigėsi 2,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 602 mlrd. eurų (palyginti su 588,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,7 mlrd. eurų – iki 2 015,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. birželio 2 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

8,2 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,6 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

220,5 mlrd. eurų

+1,3 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

23,7 mlrd. eurų

+0,0 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

90,7 mlrd. eurų

+1,5 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 568,0 mlrd. eurų

+11,0 mlrd. eurų

–0,6 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 34,7 mlrd. eurų – iki 1 194,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 103 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 321 193 36
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 439 1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 243 754 35
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 239 −72
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 310 404
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 310 404
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 780 105 −3 353
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 12 073 −3 843
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 770 466
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 262 24
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 74 515 −1 370
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 310 998 11 850
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 015 162 12 719
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 295 835 −869
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 240 709 1 363
Visas turtas 4 204 543 8 858
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 131 306 7 178
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 796 215 47 788
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 194 207 34 718
  2.2 Indėlių galimybė 601 972 13 086
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 −16
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 266 993
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 299 858 −53 287
  5.1 Valdžiai 157 659 −51 627
  5.2 Kiti įsipareigojimai 142 199 −1 660
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 150 683 5 188
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 841 −19
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 731 −369
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 731 −369
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 228 268 1 384
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 298 0
Visi įsipareigojimai 4 204 543 8 858

Kontaktai žiniasklaidai