Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Ιουνίου 2017

6 Ιουνίου 2017

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Ιουνίου 2017 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 278,8 δισεκ. ευρώ.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας

Είδος πράξης

Ποσό κατά τη λήξη

Νέο ποσό

1 Ιουνίου 2017

Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών

35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

40 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 295,8 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 7,2 δισεκ. ευρώ σε 1.131,3 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 51,6 δισεκ. ευρώ σε 157,7 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 16,4 δισεκ. ευρώ σε 178,1 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 15,9 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 12,1 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.2 του ενεργητικού) ύψους 2,6 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 3 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 602 δισεκ. ευρώ (έναντι 588,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα). Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 12,7 δισεκ. ευρώ σε 2.015,2 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής

Δηλωθείσα αξία στις 2 Ιουνίου 2017

Εβδομαδιαία μεταβολή - Αγορές

Εβδομαδιαία μεταβολή - Εξοφλήσεις

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1

8,2 δισεκ. ευρώ

-

-0,1 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2

5,6 δισεκ. ευρώ

-

-0,1 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3

220,5 δισεκ. ευρώ

+1,3 δισεκ. ευρώ

-0,2 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων

23,7 δισεκ. ευρώ

+0,0 δισεκ. ευρώ

-0,0 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα

90,7 δισεκ. ευρώ

+1,5 δισεκ. ευρώ

-0,0 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα

1.568,0 δισεκ. ευρώ

+11,0 δισεκ. ευρώ

-0,6 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων

98,4 δισεκ. ευρώ

-

-

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 34,7 δισεκ. ευρώ σε 1.194,2 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 404.103 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 321.193 36
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 77.439 1
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 243.754 35
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 30.239 −72
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.310 404
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.310 404
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 780.105 −3.353
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 12.073 −3.843
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 767.770 466
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 262 24
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 74.515 −1.370
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.310.998 11.850
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 2.015.162 12.719
  7.2 Λοιποί τίτλοι 295.835 −869
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.372 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 240.709 1.363
Σύνολο ενεργητικού 4.204.543 8.858
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.131.306 7.178
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.796.215 47.788
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.194.207 34.718
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 601.972 13.086
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 36 −16
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 11.266 993
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 299.858 −53.287
  5.1 Γενική κυβέρνηση 157.659 −51.627
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 142.199 −1.660
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 150.683 5.188
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.841 −19
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.731 −369
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.731 −369
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.048 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 228.268 1.384
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 412.030 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.298 0
Σύνολο παθητικού 4.204.543 8.858

Εκπρόσωποι Τύπου