Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. juni 2017

6. juni 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. juni 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 278,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

1. juni 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

35 mio. USD

40 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,9 mia. euro til 295,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 7,2 mia. euro til 1.131,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 51,6 mia. euro til 157,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 16,4 mia. euro til 178,1 mia. euro. Onsdag den 31. maj 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 15,9 mia. euro, og en ny på 12,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Torsdag den 1. juni 2017 udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 2,6 mia. euro, og en ny på 3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 602 mia. euro (mod 588,9 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,7 mia. euro til 2.015,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 2. juni 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

8,2 mia. euro

-

-0,1 mia. euro

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,6 mia. euro

-

-0,1 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

220,5 mia. euro

+1,3 mia. euro

-0,2 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

23,7 mia. euro

+0,0 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

90,7 mia. euro

+1,5 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.568,0 mia. euro

+11,0 mia. euro

-0,6 mia. euro

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 34,7 mia. euro til 1.194,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.103 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 321.193 36
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.439 1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 243.754 35
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.239 −72
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.310 404
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.310 404
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 780.105 −3.353
  5.1 Primære markedsoperationer 12.073 −3.843
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.770 466
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 262 24
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 74.515 −1.370
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.310.998 11.850
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.015.162 12.719
  7.2 Andre værdipapirer 295.835 −869
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 240.709 1.363
Aktiver i alt 4.204.543 8.858
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.131.306 7.178
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.796.215 47.788
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.194.207 34.718
  2.2 Indlånsfacilitet 601.972 13.086
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 36 −16
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 11.266 993
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 299.858 −53.287
  5.1 Offentlig forvaltning og service 157.659 −51.627
  5.2 Andre forpligtelser 142.199 −1.660
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 150.683 5.188
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.841 −19
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.731 −369
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.731 −369
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 228.268 1.384
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 102.298 0
Passiver i alt 4.204.543 8.858

Medie- og pressehenvendelser