Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 юни 2017 г.

6 юни 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 2 юни 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,4 млрд. евро до 278,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

1 юни 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

40 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,9 млрд. евро до 295,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават със 7,2 млрд. евро до 1131,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 51,6 млрд. евро до 157,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 16,4 млрд. евро до 178,1 млрд. евро. На 31 май 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 15,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 12,1 млрд. евро с едноседмичен матуритет. На 1 юни 2017 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 2,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 602 млрд. евро (при 588,9 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,7 млрд. евро до 2015,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 2 юни 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

8,2 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,6 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

220,5 млрд. евро

+1,3 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

23,7 млрд. евро

+0,0 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

90,7 млрд. евро

+1,5 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1568,0 млрд. евро

+11,0 млрд. евро

-0,6 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 34,7 млрд. евро до 1194,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 103 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 321 193 36
  2.1 Вземания от МВФ 77 439 1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 243 754 35
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 239 −72
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 310 404
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 310 404
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 780 105 −3 353
  5.1 Основни операции по рефинансиране 12 073 −3 843
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 770 466
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 262 24
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 74 515 −1 370
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 310 998 11 850
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 015 162 12 719
  7.2 Други ценни книжа 295 835 −869
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 240 709 1 363
Общо активи 4 204 543 8 858
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 131 306 7 178
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 796 215 47 788
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 194 207 34 718
  2.2 Депозитно улеснение 601 972 13 086
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 −16
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 11 266 993
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 299 858 −53 287
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 157 659 −51 627
  5.2 Други задължения 142 199 −1 660
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 150 683 5 188
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 841 −19
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 731 −369
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 731 −369
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 228 268 1 384
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 102 298 0
Общо пасиви 4 204 543 8 858

Данни за контакт за медиите