Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 maj 2017

23 maj 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 19 maj 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 278,9 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

18 maj 2017

8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

40 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 296,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 1 123,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 36,3 miljarder EUR till 177,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,2 miljarder EUR till 190,7 miljarder EUR. Onsdagen den 17 maj 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 13,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 14 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 590,7 miljarder EUR (jämfört med 600,7 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,3 miljarder EUR till 1 989 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 19 maj 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

8,3 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,8 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

219,2 miljarder EUR

+ 0,9 miljarder EUR

- 0,3 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

23,8 miljarder EUR

+ 0,1 miljard EUR

- 0,1 miljard EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

86,9 miljarder EUR

+ 2,0 miljarder EUR

- 0,0 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 546,4 miljarder EUR

+ 12,1 miljarder EUR

- 0,5 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,9 miljarder EUR till 1 169,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.103 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 320.611 −312
  2.1 Fordringar på IMF 77.398 −2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 243.213 −310
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.658 405
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.434 395
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.434 395
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 781.497 265
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 13.977 298
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.304 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 216 −32
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 78.565 −1.053
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.285.175 13.726
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.988.983 14.285
  7.2 Andra värdepapper 296.192 −558
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 239.279 1.677
Summa tillgångar 4.185.693 15.105
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.123.162 −1.502
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.760.265 −6.045
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.169.509 3.910
  2.2 Inlåningsfacilitet 590.723 −9.971
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 34 15
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.617 −1.210
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 314.524 31.468
  5.1 Offentliga sektorn 177.110 36.265
  5.2 Övriga skulder 137.414 −4.797
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 162.031 −8.453
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.674 −2
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.641 509
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.641 509
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 227.418 252
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 102.283 88
Summa skulder 4.185.693 15.105

Kontakt för media