Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 mai 2017

23 mai 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 mai 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,4 miliarde EUR, până la 278,9 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

18 mai 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 8 zile

35 de milioane USD

40 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,6 miliarde EUR, până la 296,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,5 miliarde EUR, până la 1 123,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 36,3 miliarde EUR, până la 177,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 10,2 miliarde EUR, până la 190,7 miliarde EUR. Miercuri, 17 mai 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 13,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 14 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 590,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 600,7 miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,3 miliarde EUR, până la 1 989 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 19 mai 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

8,3 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,8 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

219,2 miliarde EUR

+0,9 miliarde EUR

-0,3 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

23,8 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,1 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

86,9 miliarde EUR

+2,0 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 546,4 miliarde EUR

+12,1 miliarde EUR

-0,5 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 3,9 miliarde EUR, până la 1 169,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 103 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 320 611 −312
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 398 −2
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 243 213 −310
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 658 405
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 434 395
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 434 395
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 781 497 265
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 13 977 298
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 304 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 216 −32
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 78 565 −1 053
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 285 175 13 726
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 988 983 14 285
  7.2 Alte titluri 296 192 −558
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 239 279 1 677
Total active 4 185 693 15 105
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 123 162 −1 502
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 760 265 −6 045
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 169 509 3 910
  2.2 Facilitatea de depozit 590 723 −9 971
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 34 15
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 617 −1 210
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 314 524 31 468
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 177 110 36 265
  5.2 Alte angajamente 137 414 −4 797
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 162 031 −8 453
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 674 −2
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 641 509
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 641 509
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 227 418 252
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 102 283 88
Total pasive 4 185 693 15 105

Contacte media