Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. gegužės 19 d.

2017 m. gegužės 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. gegužės 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 278,9 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. gegužės 18 d.

8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

40 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 296,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 1 123,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 36,3 mlrd. eurų – iki 177,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,2 mlrd. eurų – iki 190,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. gegužės 17 d., baigėsi 13,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 14 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 590,7 mlrd. eurų (palyginti su 600,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,3 mlrd. eurų – iki 1 989 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. gegužės 19 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

8,3 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,8 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

219,2 mlrd. eurų

+0,9 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

23,8 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

86,9 mlrd. eurų

+2,0 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 546,4 mlrd. eurų

+12,1 mlrd. eurų

–0,5 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 1 169,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 103 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 320 611 −312
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 398 −2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 243 213 −310
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 658 405
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 434 395
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 434 395
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 781 497 265
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 13 977 298
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 304 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 216 −32
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 78 565 −1 053
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 285 175 13 726
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 988 983 14 285
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 296 192 −558
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 239 279 1 677
Visas turtas 4 185 693 15 105
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 123 162 −1 502
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 760 265 −6 045
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 169 509 3 910
  2.2 Indėlių galimybė 590 723 −9 971
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 34 15
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 617 −1 210
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 314 524 31 468
  5.1 Valdžiai 177 110 36 265
  5.2 Kiti įsipareigojimai 137 414 −4 797
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 162 031 −8 453
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 674 −2
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 641 509
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 641 509
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 227 418 252
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 283 88
Visi įsipareigojimai 4 185 693 15 105

Kontaktai žiniasklaidai