Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 28. aprīlī

2017. gada 3. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 28. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 22 milj. euro, vienai Eurosistēmas nacionālajai centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 280.1 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 27. aprīlis

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

80 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 300.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.6 mljrd. euro (līdz 1 125.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 37.5 mljrd. euro (līdz 172 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 19.5 mljrd. euro (līdz 205.6 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 26. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 14.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 14.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 3.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 1.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 576.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 559 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.9 mljrd. euro (līdz 1 946.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 28. aprīlī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

8.3 mljrd. euro

–0.9 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.8 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

216.4 mljrd. euro

+1.2 mljrd. euro

–0.9 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

23.7 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

–0.8 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

82.3 mljrd. euro

+1.2 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 512.0 mljrd. euro

+15.1 mljrd. euro

–1.0 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 9.6 mljrd. euro (līdz 1 132.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 167 −22
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 319 610 −1 985
  2.1 SVF debitoru parādi 77 542 −108
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 242 068 −1 877
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 583 3 201
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 228 −1 746
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 228 −1 746
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 782 075 −2 078
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 14 409 −341
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 304 −1 881
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 361 143
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 78 190 −3 836
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 247 422 11 209
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 946 923 13 900
  7.2 Pārējie vērtspapīri 300 499 −2 691
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 238 385 3 891
Kopā aktīvi 4 148 032 8 634
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 125 255 3 637
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 709 086 27 091
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 132 647 9 633
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 576 420 17 458
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 18 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12 884 2 162
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 306 241 −38 005
  5.1 Saistības pret valdību 171 991 −37 529
  5.2 Pārējās saistības 134 251 −476
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 180 671 11 535
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 994 1 982
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 067 −427
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 067 −427
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 225 493 −230
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 102 262 888
Kopā pasīvi 4 148 032 8 634

Kontaktinformācija presei