Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. balandžio 28 d.

2017 m. gegužės 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. balandžio 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 22 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso proginei monetai gaminti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 280,1 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. balandžio 27 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

80 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 300,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 1 125,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 37,5 mlrd. eurų – iki 172 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,5 mlrd. eurų – iki 205,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. balandžio 26 d., baigėsi 14,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 14,4 mlrd. eurų vertės operacija. 2017 m.balandžio 28 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 3,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 1,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 576,4 mlrd. eurų (palyginti su 559 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,9 mlrd. eurų – iki 1 946,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. balandžio 28 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

8,3 mlrd. eurų

–0,9 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,8 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

216,4 mlrd. eurų

+1,2 mlrd. eurų

–0,9 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

23,7 mlrd. eurų

0,2 mlrd. eurų

–0,8 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

82,3 mlrd. eurų

+1,2 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 512,0 mlrd. eurų

15,1 mlrd. eurų

–1,0 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,6 mlrd. eurų – iki 1 132,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 167 −22
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 319 610 −1 985
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 542 −108
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 242 068 −1 877
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 583 3 201
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 228 −1 746
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 228 −1 746
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 782 075 −2 078
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 14 409 −341
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 304 −1 881
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 361 143
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 78 190 −3 836
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 247 422 11 209
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 946 923 13 900
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 300 499 −2 691
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 238 385 3 891
Visas turtas 4 148 032 8 634
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 125 255 3 637
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 709 086 27 091
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 132 647 9 633
  2.2 Indėlių galimybė 576 420 17 458
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 884 2 162
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 306 241 −38 005
  5.1 Valdžiai 171 991 −37 529
  5.2 Kiti įsipareigojimai 134 251 −476
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 180 671 11 535
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 994 1 982
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 067 −427
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 067 −427
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 225 493 −230
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 262 888
Visi įsipareigojimai 4 148 032 8 634

Kontaktai žiniasklaidai