Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 aprilie 2017

19 aprilie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 aprilie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 280,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

13 aprilie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

45 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,5 miliarde EUR, până la 304,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 8,3 miliarde EUR, până la 1 127,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 10,8 miliarde EUR, până la 164,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 25,1 miliarde EUR, până la 219,3 miliarde EUR. Miercuri, 12 aprilie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 13,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune cu o valoare practic identică și cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 563,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 588,2 miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 15 miliarde EUR, până la 1 921,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 14 aprilie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

9,5 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

6,0 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

215,5 miliarde EUR

+0,8 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,4 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

79,6 miliarde EUR

+1,7 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 486,8 miliarde EUR

+12,5 miliarde EUR

-

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

99,6 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 11,6 miliarde EUR, până la 1 144,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 189 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 321 847 −1 217
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 663 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 244 185 −1 217
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 31 575 −2
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 19 804 1 235
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 19 804 1 235
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 783 134 647
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 13 228 57
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 769 185 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 721 590
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 80 711 −675
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 225 886 14 556
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 921 362 15 034
  7.2 Alte titluri 304 525 −478
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 236 478 −901
Total active 4 129 996 13 643
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 127 501 8 272
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 708 322 −12 802
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 144 512 11 622
  2.2 Facilitatea de depozit 563 790 −24 436
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 21 12
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 13 184 −534
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 298 107 18 874
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 164 748 10 836
  5.2 Alte angajamente 133 359 8 038
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 170 549 2 070
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 2 924 −975
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 171 −415
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 171 −415
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 225 785 −846
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 101 374 0
Total pasive 4 129 996 13 643

Contacte media