Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 kwietnia 2017 roku

19 kwietnia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14.04.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR, do 280,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

13.04.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

45 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR, do 304,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,3 mld EUR, do 1127,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10,8 mld EUR, do 164,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 25,1 mld EUR, do 219,3 mld EUR. W środę 12.04.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 13,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w takiej samej kwocie, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 563,8 mld EUR (wobec 588,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15 mld EUR, do 1921,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 14.04.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

9,5 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

6,0 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

215,5 mld EUR

+0,8 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,4 mld EUR

+0,1 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu papierów sektora przedsiębiorstw

79,6 mld EUR

+1,7 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu papierów sektora publicznego

1486,8 mld EUR

+12,5 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

99,6 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 11,6 mld EUR, do 1144,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.189 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 321.847 −1.217
  2.1 Należności od MFW 77.663 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 244.185 −1.217
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.575 −2
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.804 1.235
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.804 1.235
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 783.134 647
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 13.228 57
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 769.185 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 721 590
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 80.711 −675
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.225.886 14.556
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.921.362 15.034
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 304.525 −478
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 236.478 −901
Aktywa razem 4.129.996 13.643
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.127.501 8.272
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.708.322 −12.802
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.144.512 11.622
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 563.790 −24.436
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 21 12
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 13.184 −534
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 298.107 18.874
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 164.748 10.836
  5.2 Pozostałe zobowiązania 133.359 8.038
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 170.549 2.070
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.924 −975
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.171 −415
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.171 −415
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 225.785 −846
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 101.374 0
Pasywa razem 4.129.996 13.643

Kontakt z mediami