Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 14. aprīlī

2017. gada 19. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 14. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 280.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 13. aprīlis

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

45 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 304.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.3 mljrd. euro (līdz 1 127.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.8 mljrd. euro (līdz 164.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 25.1 mljrd. euro (līdz 219.3 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 12. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 13.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija tādā pašā apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 563.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 588.2 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15 mljrd. euro (līdz 1 921.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 14. aprīlī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

9.5 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

6.0 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

215.5 mljrd. euro

+0.8 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.4 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

79.6 mljrd. euro

+1.7 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 486.8 mljrd. euro

+12.5 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

99.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 11.6 mljrd. euro (līdz 1 144.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 189 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 321 847 −1 217
  2.1 SVF debitoru parādi 77 663 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 244 185 −1 217
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 575 −2
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 804 1 235
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 804 1 235
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 783 134 647
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 13 228 57
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 769 185 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 721 590
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 80 711 −675
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 225 886 14 556
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 921 362 15 034
  7.2 Pārējie vērtspapīri 304 525 −478
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 236 478 −901
Kopā aktīvi 4 129 996 13 643
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 127 501 8 272
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 708 322 −12 802
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 144 512 11 622
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 563 790 −24 436
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 21 12
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13 184 −534
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 298 107 18 874
  5.1 Saistības pret valdību 164 748 10 836
  5.2 Pārējās saistības 133 359 8 038
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 170 549 2 070
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 924 −975
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 171 −415
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 171 −415
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 225 785 −846
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 101 374 0
Kopā pasīvi 4 129 996 13 643

Kontaktinformācija presei