Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. april 2017

19. april 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. april 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 280,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

13. april 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

45 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 304,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,3 mia. euro til 1.127,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,8 mia. euro til 164,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 25,1 mia. euro til 219,3 mia. euro. Onsdag den 12. april 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 13,2 mia. euro, og en ny på samme beløb blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 563,8 mia. euro (mod 588,2 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15 mia. euro til 1.921,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 14. april 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

9,5 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

6,0 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

215,5 mia. euro

+0,8 mia. euro

-

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,4 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

79,6 mia. euro

+1,7 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.486,8 mia. euro

+12,5 mia. euro

-

Securities Markets Programme

99,6 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,6 mia. euro til 1.144,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.189 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 321.847 −1.217
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.663 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 244.185 −1.217
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.575 −2
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.804 1.235
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.804 1.235
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 783.134 647
  5.1 Primære markedsoperationer 13.228 57
  5.2 Langfristede markedsoperationer 769.185 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 721 590
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 80.711 −675
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.225.886 14.556
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.921.362 15.034
  7.2 Andre værdipapirer 304.525 −478
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 236.478 −901
Aktiver i alt 4.129.996 13.643
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.127.501 8.272
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.708.322 −12.802
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.144.512 11.622
  2.2 Indlånsfacilitet 563.790 −24.436
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 21 12
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 13.184 −534
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 298.107 18.874
  5.1 Offentlig forvaltning og service 164.748 10.836
  5.2 Andre forpligtelser 133.359 8.038
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 170.549 2.070
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.924 −975
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.171 −415
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.171 −415
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 225.785 −846
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 101.374 0
Passiver i alt 4.129.996 13.643

Medie- og pressehenvendelser