Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. dubnu 2017

19. dubna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. dubna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 280,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

13. dubna 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

45 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 304,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 8,3 mld. EUR na 1 127,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,8 mld. EUR na 164,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 25,1 mld. EUR na 219,3 mld. EUR. Ve středu 12. dubna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 13,2 mld. EUR a byla vypořádána další prakticky ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 563,8 mld. EUR (ve srovnání s 588,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15 mld. EUR na 1 921,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná ke 14. dubnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

9,5 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

6,0 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

215,5 mld. EUR

+0,8 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,4 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

79,6 mld. EUR

+1,7 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 486,8 mld. EUR

+12,5 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

99,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,6 mld. EUR na 1 144,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 189 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 321 847 −1 217
  2.1 Pohledávky za MMF 77 663 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 244 185 −1 217
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 575 −2
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 804 1 235
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 804 1 235
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 783 134 647
  5.1 Hlavní refinanční operace 13 228 57
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 769 185 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 721 590
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 80 711 −675
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 225 886 14 556
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 921 362 15 034
  7.2 Ostatní cenné papíry 304 525 −478
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 236 478 −901
Aktiva celkem 4 129 996 13 643
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 127 501 8 272
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 708 322 −12 802
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 144 512 11 622
  2.2 Vkladová facilita 563 790 −24 436
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 21 12
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 13 184 −534
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 298 107 18 874
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 164 748 10 836
  5.2 Ostatní závazky 133 359 8 038
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 170 549 2 070
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 924 −975
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 171 −415
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 171 −415
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 225 785 −846
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 101 374 0
Pasiva celkem 4 129 996 13 643

Kontakty pro média