Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 november 2016

29 november 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 november 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 274,9 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 november 2016 6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,2 miljarder USD 1,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 323,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 1 099,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 20,6 miljarder EUR till 184,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 31,4 miljarder EUR till 117,3 miljarder EUR. Onsdagen den 23 november 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 32,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 33,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 428,8 miljarder EUR (jämfört med 459 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17,8 miljarder EUR till 1 590,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 25 november 2016

Förändring jämfört med

18 november 2016 – Köp

Förändring jämfört med

18 november 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 13,2 miljarder EUR - -0,5 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,0 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 202,2 miljarder EUR +2,2 miljarder EUR -0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 22,3 miljarder EUR +0,5 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 46,2 miljarder EUR +1,9 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 197,2 miljarder EUR +14,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,9 miljarder EUR till 820,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.634 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 314.068 −513
  2.1 Fordringar på IMF 77.424 −788
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 236.643 276
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.322 −146
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.245 −69
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.245 −69
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 546.105 1.215
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 33.719 1.081
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 512.214 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 172 135
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 83.802 −3.721
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.913.899 18.356
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.590.085 17.814
  7.2 Andra värdepapper 323.814 541
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0
9 Övriga tillgångar 218.716 −2.246
Summa tillgångar 3.566.230 12.877
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.099.813 543
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.249.195 −12.284
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 820.421 17.944
  2.2 Inlåningsfacilitet 428.768 −30.191
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 −37
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.549 −271
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 290.183 19.576
  5.1 Offentliga sektorn 184.692 20.642
  5.2 Övriga skulder 105.490 −1.066
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 117.443 7.526
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.818 −1.606
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.505 530
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.505 530
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 215.211 −1.139
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.566.230 12.877