Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. novembra 2016

29. november 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. novembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 274,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. november 2016 6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,2 mrd USD 1,3 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 323,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,5 milijarde EUR na 1.099,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 20,6 milijarde EUR na 184,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 31,4 milijarde EUR na 117,3 milijarde EUR. V sredo, 23. novembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 32,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 33,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 428,8 milijarde EUR (v primerjavi s 459 milijardami EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17,8 milijarde EUR na 1.590,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 25. novembra 2016

Razlika od

18. novembra 2016 – kupljeno

Razlika od

18. novembra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 13,2 milijarde EUR - –0,5 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,0 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 202,2 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 22,3 milijarde EUR +0,5 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 46,2 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.197,2 milijarde EUR +14,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 17,9 milijarde EUR na 820,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.634 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 314.068 −513
  2.1 Terjatve do MDS 77.424 −788
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 236.643 276
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.322 −146
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.245 −69
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.245 −69
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 546.105 1.215
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 33.719 1.081
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 512.214 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 172 135
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 83.802 −3.721
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.913.899 18.356
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.590.085 17.814
  7.2 Drugi vrednostni papirji 323.814 541
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 218.716 −2.246
Skupaj sredstva 3.566.230 12.877
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.099.813 543
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.249.195 −12.284
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 820.421 17.944
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 428.768 −30.191
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 −37
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.549 −271
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 290.183 19.576
  5.1 Sektor država 184.692 20.642
  5.2 Druge obveznosti 105.490 −1.066
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 117.443 7.526
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.818 −1.606
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.505 530
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.505 530
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 215.211 −1.139
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.566.230 12.877