Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. novembru 2016

29. novembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. novembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,4 mld. EUR na 274,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. novembra 2016 6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,2 mld. USD 1,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 323,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,5 mld. EUR na 1 099,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 20,6 mld. EUR na 184,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 31,4 mld. EUR na 117,3 mld. EUR. V stredu 23. novembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 32,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 33,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 428,8 mld. EUR (v porovnaní s 459 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17,8 mld. EUR na 1 590,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 25. novembru 2016

Zmena oproti

18. novembru 2016: nákup

Zmena oproti

18. novembru 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 13,2 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 202,2 mld. EUR +2,2 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 22,3 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 46,2 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 197,2 mld. EUR +14,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 17,9 mld. EUR na 820,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 634 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 314 068 −513
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 424 −788
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 236 643 276
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 322 −146
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 245 −69
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 245 −69
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 546 105 1 215
  5.1 Hlavné refinančné operácie 33 719 1 081
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 512 214 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 172 135
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 83 802 −3 721
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 913 899 18 356
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 590 085 17 814
  7.2 Ostatné cenné papiere 323 814 541
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 218 716 −2 246
Aktíva spolu 3 566 230 12 877
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 099 813 543
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 249 195 −12 284
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 820 421 17 944
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 428 768 −30 191
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 −37
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 549 −271
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 290 183 19 576
  5.1 Verejná správa 184 692 20 642
  5.2 Ostatné záväzky 105 490 −1 066
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 117 443 7 526
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 818 −1 606
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 505 530
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 505 530
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 215 211 −1 139
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 566 230 12 877