Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 listopada 2016 roku

29 listopada 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25.11.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld EUR, do 274,9 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25.11.2016 6-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,2 mld USD 1,3 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR, do 323,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,5 mld EUR, do 1099,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 20,6 mld EUR, do 184,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 31,4 mld EUR, do 117,3 mld EUR. W środę 23.11.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 32,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 33,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 428,8 mld EUR (wobec 459 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17,8 mld EUR, do 1590,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 25.11.2016

Różnica wobec

18.11.2016 – zakup

Różnica wobec

18.11.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 13,2 mld EUR -0,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 202,2 mld EUR +2,2 mld EUR -0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 22,3 mld EUR +0,5 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 46,2 mld EUR +1,9 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1197,2 mld EUR +14,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 17,9 mld EUR, do 820,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.634 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 314.068 −513
  2.1 Należności od MFW 77.424 −788
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 236.643 276
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.322 −146
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.245 −69
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.245 −69
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 546.105 1.215
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 33.719 1.081
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 512.214 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 172 135
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 83.802 −3.721
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.913.899 18.356
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.590.085 17.814
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 323.814 541
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 218.716 −2.246
Aktywa razem 3.566.230 12.877
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.099.813 543
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.249.195 −12.284
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 820.421 17.944
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 428.768 −30.191
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 −37
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.549 −271
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 290.183 19.576
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 184.692 20.642
  5.2 Pozostałe zobowiązania 105.490 −1.066
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 117.443 7.526
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.818 −1.606
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.505 530
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.505 530
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 215.211 −1.139
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.566.230 12.877

Kontakt z mediami