Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 november 2016

29 november 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 november 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 274,9 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 november 2016 6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,2 miljard USD 1,3 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 323,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 1.099,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 20,6 miljard naar EUR 184,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 31,4 miljard naar EUR 117,3 miljard. Op woensdag 23 november 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 32,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 33,7 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 428,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 459 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17,8 miljard naar EUR 1.590,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 25 november 2016

Verschil ten opzichte van

18 november 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

18 november 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,2 miljard - -EUR 0,5 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,0 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 202,2 miljard +EUR 2,2 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 22,3 miljard +EUR 0,5 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 46,2 miljard +EUR 1,9 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.197,2 miljard +EUR 14,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,9 miljard naar EUR 820,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.634 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 314.068 −513
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.424 −788
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 236.643 276
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.322 −146
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.245 −69
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.245 −69
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 546.105 1.215
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 33.719 1.081
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 512.214 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 172 135
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 83.802 −3.721
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.913.899 18.356
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.590.085 17.814
  7.2 Overige waardepapieren 323.814 541
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 218.716 −2.246
Totaal activa 3.566.230 12.877
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.099.813 543
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.249.195 −12.284
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 820.421 17.944
  2.2 Depositofaciliteit 428.768 −30.191
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 −37
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.549 −271
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 290.183 19.576
  5.1 Overheid 184.692 20.642
  5.2 Overige verplichtingen 105.490 −1.066
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 117.443 7.526
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.818 −1.606
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.505 530
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.505 530
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 215.211 −1.139
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.566.230 12.877