Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 25. novembrī

2016. gada 29. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 25. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 274.9 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 25. novembrī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 0.2 mljrd. ASV dolāru 1.3 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 323.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 1 099.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 20.6 mljrd. euro (līdz 184.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 31.4 mljrd. euro (līdz 117.3 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 23. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 32.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 33.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 428.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 459 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17.8 mljrd. euro (līdz 1 590.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 25. novembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 18. novembri

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 18. novembri

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.2 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 202.2 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 22.3 mljrd. euro +0.5 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 46.2 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 197.2 mljrd. euro +14.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 17.9 mljrd. euro (līdz 820.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 634 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 314 068 −513
  2.1 SVF debitoru parādi 77 424 −788
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 236 643 276
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 322 −146
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 245 −69
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 245 −69
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 546 105 1 215
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 33 719 1 081
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 512 214 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 172 135
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 83 802 −3 721
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 913 899 18 356
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 590 085 17 814
  7.2 Pārējie vērtspapīri 323 814 541
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 218 716 −2 246
Kopā aktīvi 3 566 230 12 877
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 099 813 543
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 249 195 −12 284
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 820 421 17 944
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 428 768 −30 191
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 −37
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 549 −271
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 290 183 19 576
  5.1 Saistības pret valdību 184 692 20 642
  5.2 Pārējās saistības 105 490 −1 066
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 117 443 7 526
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 818 −1 606
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 505 530
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 505 530
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 215 211 −1 139
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 566 230 12 877