SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. november 2016

29. november 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. november 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 274,9 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. november 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage USD 0,2 mia. USD 1,3 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 323,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,5 mia. euro til 1.099,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 20,6 mia. euro til 184,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 31,4 mia. euro til 117,3 mia. euro. Onsdag den 23. november 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 32,6 mia. euro, og en ny på 33,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 428,8 mia. euro (mod 459 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17,8 mia. euro til 1.590,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 25. november 2016

Ændring i forhold til

18. november 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

18. november 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 13,2 mia. euro - -0,5 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,0 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 202,2 mia. euro +2,2 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 22,3 mia. euro +0,5 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 46,2 mia. euro +1,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.197,2 mia. euro +14,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,9 mia. euro til 820,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.634 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 314.068 −513
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.424 −788
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 236.643 276
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.322 −146
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.245 −69
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.245 −69
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 546.105 1.215
  5.1 Primære markedsoperationer 33.719 1.081
  5.2 Langfristede markedsoperationer 512.214 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 172 135
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 83.802 −3.721
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.913.899 18.356
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.590.085 17.814
  7.2 Andre værdipapirer 323.814 541
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 218.716 −2.246
Aktiver i alt 3.566.230 12.877
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.099.813 543
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.249.195 −12.284
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 820.421 17.944
  2.2 Indlånsfacilitet 428.768 −30.191
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 −37
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.549 −271
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 290.183 19.576
  5.1 Offentlig forvaltning og service 184.692 20.642
  5.2 Andre forpligtelser 105.490 −1.066
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 117.443 7.526
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.818 −1.606
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.505 530
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.505 530
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 215.211 −1.139
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.566.230 12.877