Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. listopadu 2016

29. listopadu 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. listopadu 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,4 mld. EUR na 274,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. listopadu 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní 0,2 mld. USD 1,3 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 323,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,5 mld. EUR na 1 099,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 20,6 mld. EUR na 184,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 31,4 mld. EUR na 117,3 mld. EUR. Ve středu 23. listopadu 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 32,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 33,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 428,8 mld. EUR (oproti 459 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17,8 mld. EUR na 1 590,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 25. listopadu 2016

Rozdíl v porovnání

s 18. listopadem 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání

s 18. listopadem 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 13,2 mld. EUR -0,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 202,2 mld. EUR +2,2 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 22,3 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 46,2 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 197,2 mld. EUR +14,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,9 mld. EUR na 820,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 634 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 314 068 −513
  2.1 Pohledávky za MMF 77 424 −788
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 236 643 276
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 322 −146
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 245 −69
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 245 −69
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 546 105 1 215
  5.1 Hlavní refinanční operace 33 719 1 081
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 512 214 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 172 135
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 83 802 −3 721
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 913 899 18 356
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 590 085 17 814
  7.2 Ostatní cenné papíry 323 814 541
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 218 716 −2 246
Aktiva celkem 3 566 230 12 877
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 099 813 543
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 249 195 −12 284
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 820 421 17 944
  2.2 Vkladová facilita 428 768 −30 191
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 −37
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 549 −271
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 290 183 19 576
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 184 692 20 642
  5.2 Ostatní závazky 105 490 −1 066
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 117 443 7 526
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 818 −1 606
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 505 530
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 505 530
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 215 211 −1 139
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 566 230 12 877