Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 ноември 2016 г.

29 ноември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 ноември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,4 млрд. евро до 274,9 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 ноември 2016 г. 6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,2 млрд. щатски долара 1,3 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 323,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,5 млрд. евро до 1099,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 20,6 млрд. евро до 184,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 31,4 млрд. евро до 117,3 млрд. евро. На 23 ноември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 32,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 33,7 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 428,8 млрд. евро (при 459 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17,8 млрд. евро до 1590,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 25 ноември 2016 г.

Разлика спрямо

18 ноември 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

18 ноември 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 13,2 млрд. евро -0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 202,2 млрд. евро +2,2 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 22,3 млрд. евро +0,5 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 46,2 млрд. евро +1,9 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1197,2 млрд. евро +14,3 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 17,9 млрд. евро до 820,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 634 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 314 068 −513
  2.1 Вземания от МВФ 77 424 −788
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 236 643 276
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 322 −146
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 245 −69
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 245 −69
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 546 105 1 215
  5.1 Основни операции по рефинансиране 33 719 1 081
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 512 214 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 172 135
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 83 802 −3 721
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 913 899 18 356
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 590 085 17 814
  7.2 Други ценни книжа 323 814 541
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 218 716 −2 246
Общо активи 3 566 230 12 877
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 099 813 543
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 249 195 −12 284
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 820 421 17 944
  2.2 Депозитно улеснение 428 768 −30 191
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 −37
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 549 −271
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 290 183 19 576
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 184 692 20 642
  5.2 Други задължения 105 490 −1 066
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 117 443 7 526
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 818 −1 606
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 505 530
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 505 530
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 215 211 −1 139
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 566 230 12 877