Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 oktober 2016

1 november 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 28 oktober 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 274,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
27 oktober 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,5 miljarder USD 1 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 327,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,2 miljard EUR till 1 100,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,6 miljarder EUR till 186,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 13,7 miljarder EUR till 163,9 miljarder EUR. Onsdagen den 26 oktober 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 33,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 36 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 5,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 384,4 miljarder EUR (jämfört med 397 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 20,3 miljarder EUR till 1 513 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 28 oktober 2016

Förändring jämfört med

21 oktober 2016 – Köp

Förändring jämfört med

21 oktober 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 14,1 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,1 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 197,6 miljarder EUR +1,2 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 21,5 miljarder EUR +0,6 miljarder EUR -0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 37,8 miljarder EUR +1,9 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 131,1 miljarder EUR +17,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 103,7 miljarder EUR - -0,0 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31,6 miljarder EUR till 812,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.634 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 311.468 −1.627
  2.1 Fordringar på IMF 78.333 528
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 233.134 −2.155
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.148 872
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.941 −518
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.941 −518
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 548.298 1.035
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 36.027 2.598
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 512.214 −1.583
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 58 20
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 93.947 2.211
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.840.430 18.428
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.512.957 20.250
  7.2 Andra värdepapper 327.472 −1.822
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0
9 Övriga tillgångar 220.097 −7.928
Summa tillgångar 3.507.401 12.473
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.100.281 5.179
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.197.236 18.954
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 812.839 31.604
  2.2 Inlåningsfacilitet 384.365 −12.675
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 32 25
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.405 −158
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 290.456 −13.580
  5.1 Offentliga sektorn 186.183 −6.571
  5.2 Övriga skulder 104.272 −7.009
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 108.225 2.155
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.494 887
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.655 95
  8.1 Inlåning och övriga skulder 9.655 95
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 215.137 −1.059
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.507.401 12.473