Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. oktobra 2016

1. november 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. oktobra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,7 milijarde EUR na 274,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. oktober 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,5 mrd USD 1 mrd USD

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 327,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,2 milijarde EUR na 1.100,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,6 milijarde EUR na 186,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 13,7 milijarde EUR na 163,9 milijarde EUR. V sredo, 26. oktobra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 33,4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 36 milijard EUR z zapadlostjo šest dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 7 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 5,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 384,4 milijarde EUR (v primerjavi s 397 milijardami EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 20,3 milijarde EUR na 1.513 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 28. oktobra 2016

Razlika od

21. oktobra 2016 – kupljeno

Razlika od

21. oktobra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 14,1 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,1 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 197,6 milijarde EUR +1,2 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 21,5 milijarde EUR +0,6 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 37,8 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.131,1 milijarde EUR +17,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 103,7 milijarde EUR - –0,0 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 31,6 milijarde EUR na 812,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.634 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 311.468 −1.627
  2.1 Terjatve do MDS 78.333 528
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 233.134 −2.155
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 36.148 872
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.941 −518
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.941 −518
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 548.298 1.035
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 36.027 2.598
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 512.214 −1.583
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 58 20
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 93.947 2.211
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.840.430 18.428
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.512.957 20.250
  7.2 Drugi vrednostni papirji 327.472 −1.822
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 220.097 −7.928
Skupaj sredstva 3.507.401 12.473
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.100.281 5.179
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.197.236 18.954
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 812.839 31.604
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 384.365 −12.675
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 32 25
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.405 −158
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 290.456 −13.580
  5.1 Sektor država 186.183 −6.571
  5.2 Druge obveznosti 104.272 −7.009
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 108.225 2.155
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.494 887
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.655 95
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.655 95
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 215.137 −1.059
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.507.401 12.473