Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. októbru 2016

1. novembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. októbra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,7 mld. EUR na 274,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. októbra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,5 mld. USD 1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,8 mld. EUR na 327,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 5,2 mld. EUR na 1 100,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,6 mld. EUR na 186,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 13,7 mld. EUR na 163,9 mld. EUR. V stredu 26. októbra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 33,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 36 mld. EUR so splatnosťou šesť dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 5,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 384,4 mld. EUR (v porovnaní s 397 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 20,3 mld. EUR na 1 513 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 28. októbru 2016

Zmena oproti

21. októbru 2016: nákup

Zmena oproti

21. októbru 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 14,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 197,6 mld. EUR +1,2 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 21,5 mld. EUR +0,6 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 37,8 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 131,1 mld. EUR +17,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 103,7 mld. EUR -0,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 31,6 mld. EUR na 812,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 634 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 311 468 −1 627
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 333 528
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 233 134 −2 155
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 148 872
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 941 −518
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 941 −518
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 548 298 1 035
  5.1 Hlavné refinančné operácie 36 027 2 598
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 512 214 −1 583
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 58 20
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 93 947 2 211
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 840 430 18 428
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 512 957 20 250
  7.2 Ostatné cenné papiere 327 472 −1 822
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 220 097 −7 928
Aktíva spolu 3 507 401 12 473
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 100 281 5 179
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 197 236 18 954
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 812 839 31 604
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 384 365 −12 675
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 32 25
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 405 −158
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 290 456 −13 580
  5.1 Verejná správa 186 183 −6 571
  5.2 Ostatné záväzky 104 272 −7 009
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 108 225 2 155
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 494 887
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 655 95
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 655 95
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 215 137 −1 059
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 507 401 12 473