Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 października 2016 roku

1 listopada 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28.10.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,7 mld EUR, do 274,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27.10.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,5 mld USD 1 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,8 mld EUR, do 327,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,2 mld EUR, do 1100,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 6,6 mld EUR, do 186,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 13,7 mld EUR, do 163,9 mld EUR. W środę 26.10.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 33,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem sześciodniowym, w kwocie 36 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 5,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 384,4 mld EUR (wobec 397 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 20,3 mld EUR, do 1513 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 28.10.2016

Różnica wobec

21.10.2016 – zakup

Różnica wobec

21.10.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 14,1 mld EUR -0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 197,6 mld EUR +1,2 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 21,5 mld EUR +0,6 mld EUR -0,4 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 37,8 mld EUR +1,9 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1131,1 mld EUR +17,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 103,7 mld EUR -0,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 31,6 mld EUR, do 812,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.634 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 311.468 −1.627
  2.1 Należności od MFW 78.333 528
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 233.134 −2.155
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.148 872
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.941 −518
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.941 −518
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 548.298 1.035
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 36.027 2.598
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 512.214 −1.583
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 58 20
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 93.947 2.211
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.840.430 18.428
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.512.957 20.250
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 327.472 −1.822
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 220.097 −7.928
Aktywa razem 3.507.401 12.473
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.100.281 5.179
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.197.236 18.954
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 812.839 31.604
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 384.365 −12.675
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 32 25
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.405 −158
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 290.456 −13.580
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 186.183 −6.571
  5.2 Pozostałe zobowiązania 104.272 −7.009
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 108.225 2.155
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.494 887
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.655 95
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.655 95
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 215.137 −1.059
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.507.401 12.473