Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 oktober 2016

1 november 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 oktober 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 274,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 oktober 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,5 miljard USD 1 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,8 miljard naar EUR 327,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,2 miljard naar EUR 1.100,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,6 miljard naar EUR 186,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 13,7 miljard naar EUR 163,9 miljard. Op woensdag 26 oktober 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 33,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 36 miljard, met een looptijd van zes dagen, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 7 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 5,4 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 384,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 397 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 20,3 miljard naar EUR 1.513 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 28 oktober 2016

Verschil ten opzichte van

21 oktober 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

21 oktober 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 14,1 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,1 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 197,6 miljard +EUR 1,2 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 21,5 miljard +EUR 0,6 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 37,8 miljard +EUR 1,9 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.131,1 miljard +EUR 17,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 103,7 miljard - -EUR 0,0 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31,6 miljard naar EUR 812,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.634 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 311.468 −1.627
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.333 528
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 233.134 −2.155
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.148 872
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.941 −518
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.941 −518
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 548.298 1.035
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 36.027 2.598
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 512.214 −1.583
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 58 20
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 93.947 2.211
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.840.430 18.428
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.512.957 20.250
  7.2 Overige waardepapieren 327.472 −1.822
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 220.097 −7.928
Totaal activa 3.507.401 12.473
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.100.281 5.179
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.197.236 18.954
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 812.839 31.604
  2.2 Depositofaciliteit 384.365 −12.675
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 32 25
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.405 −158
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 290.456 −13.580
  5.1 Overheid 186.183 −6.571
  5.2 Overige verplichtingen 104.272 −7.009
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 108.225 2.155
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.494 887
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.655 95
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.655 95
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 215.137 −1.059
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.507.401 12.473