Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 28. oktobrī

2016. gada 1. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 28. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 274.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 27. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.5 mljrd. ASV dolāru 1 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 327.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.2 mljrd. euro (līdz 1 100.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 186.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 13.7 mljrd. euro (līdz 163.9 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 26. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 33.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 36 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 5.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 384.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 397 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 20.3 mljrd. euro (līdz 1 513 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 28. oktobrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 21. oktobri

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 21. oktobri

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 14.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 197.6 mljrd. euro +1.2 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 21.5 mljrd. euro +0.6 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 37.8 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 131.1 mljrd. euro +17.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 103.7 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 31.6 mljrd. euro (līdz 812.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 634 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 311 468 −1 627
  2.1 SVF debitoru parādi 78 333 528
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 233 134 −2 155
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36 148 872
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 941 −518
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 941 −518
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 548 298 1 035
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 36 027 2 598
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 512 214 −1 583
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 58 20
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 93 947 2 211
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 840 430 18 428
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 512 957 20 250
  7.2 Pārējie vērtspapīri 327 472 −1 822
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 220 097 −7 928
Kopā aktīvi 3 507 401 12 473
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 100 281 5 179
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 197 236 18 954
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 812 839 31 604
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 384 365 −12 675
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 32 25
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 405 −158
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 290 456 −13 580
  5.1 Saistības pret valdību 186 183 −6 571
  5.2 Pārējās saistības 104 272 −7 009
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 108 225 2 155
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 494 887
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 655 95
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 655 95
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 215 137 −1 059
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 507 401 12 473