Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 28. listopada 2016.

1. studenog 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 28. listopada 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1,7 mlrd. EUR na 274,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
27. listopada 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 3,5 mlrd. USD 1 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,8 mlrd. EUR na 327,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 5,2 mlrd. EUR na 1.100,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 6,6 mlrd. EUR na 186,2 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 13,7 mlrd. EUR na 163,9 mlrd. EUR. U srijedu, 26. listopada 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 33,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 36 mlrd. EUR s rokom dospijeća od šest dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 5,4 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prošlog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 384,4 mlrd. EUR (u odnosu na 397 mlrd. EUR prošlog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 20,3 mlrd. EUR na 1.513 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 28. listopada 2016.

Razlika u odnosu na

21. listopada 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

21. listopada 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 14,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 197,6 mlrd. EUR +1,2 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 21,5 mlrd. EUR +0,6 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 37,8 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.131,1 mlrd. EUR +17,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 103,7 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 31,6 mlrd. EUR na 812,8 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 634 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 311 468 −1 627
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 333 528
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 233 134 −2 155
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 36 148 872
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 941 −518
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 941 −518
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 548 298 1 035
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 36 027 2 598
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 512 214 −1 583
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 58 20
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 93 947 2 211
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 840 430 18 428
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 512 957 20 250
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 327 472 −1 822
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 220 097 −7 928
Ukupno imovina 3 507 401 12 473
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 100 281 5 179
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 197 236 18 954
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 812 839 31 604
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 384 365 −12 675
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 32 25
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 405 −158
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 290 456 −13 580
  5.1 Opća država 186 183 −6 571
  5.2 Ostale obveze 104 272 −7 009
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 108 225 2 155
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 494 887
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 9 655 95
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 655 95
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 215 137 −1 059
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 507 401 12 473