SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. oktober 2016

1. november 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. oktober 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,7 mia. euro til 274,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. oktober 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,5 mia. USD 1 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,8 mia. euro til 327,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,2 mia. euro til 1.100,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,6 mia. euro til 186,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 13,7 mia. euro til 163,9 mia. euro. Onsdag den 26. oktober 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 33,4 mia. euro, og en ny på 36 mia. euro blev afviklet med en løbetid på seks dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 7 mia. euro, og en ny på 5,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 384,4 mia. euro (mod 397 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 20,3 mia. euro til 1.513 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 28. oktober 2016

Ændring i forhold til

21. oktober 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

21. oktober 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 14,1 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,1 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 197,6 mia. euro +1,2 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 21,5 mia. euro +0,6 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 37,8 mia. euro +1,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.131,1 mia. euro +17,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 103,7 mia. euro - -0,0 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 31,6 mia. euro til 812,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.634 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 311.468 −1.627
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.333 528
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 233.134 −2.155
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.148 872
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.941 −518
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.941 −518
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 548.298 1.035
  5.1 Primære markedsoperationer 36.027 2.598
  5.2 Langfristede markedsoperationer 512.214 −1.583
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 58 20
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 93.947 2.211
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.840.430 18.428
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.512.957 20.250
  7.2 Andre værdipapirer 327.472 −1.822
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 220.097 −7.928
Aktiver i alt 3.507.401 12.473
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.100.281 5.179
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.197.236 18.954
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 812.839 31.604
  2.2 Indlånsfacilitet 384.365 −12.675
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 32 25
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.405 −158
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 290.456 −13.580
  5.1 Offentlig forvaltning og service 186.183 −6.571
  5.2 Andre forpligtelser 104.272 −7.009
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 108.225 2.155
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.494 887
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.655 95
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.655 95
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 215.137 −1.059
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.507.401 12.473