Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. říjnu 2016

1. listopadu 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. října 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 1,7 mld. EUR na 274,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. října 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,5 mld. USD 1 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,8 mld. EUR na 327,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,2 mld. EUR na 1 100,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 6,6 mld. EUR na 186,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 13,7 mld. EUR na 163,9 mld. EUR. Ve středu 26. října 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 33,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 36 mld. EUR se splatností šest dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 5,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 384,4 mld. EUR (oproti 397 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 20,3 mld. EUR na 1 513 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 28. říjnu 2016

Rozdíl v porovnání

s 21. říjnem 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání

s 21. říjnem 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 14,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 197,6 mld. EUR +1,2 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 21,5 mld. EUR +0,6 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 37,8 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 131,1 mld. EUR +17,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 103,7 mld. EUR -0,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31,6 mld. EUR na 812,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 634 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 311 468 −1 627
  2.1 Pohledávky za MMF 78 333 528
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 233 134 −2 155
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 148 872
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 941 −518
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 941 −518
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 548 298 1 035
  5.1 Hlavní refinanční operace 36 027 2 598
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 512 214 −1 583
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 58 20
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 93 947 2 211
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 840 430 18 428
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 512 957 20 250
  7.2 Ostatní cenné papíry 327 472 −1 822
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 220 097 −7 928
Aktiva celkem 3 507 401 12 473
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 100 281 5 179
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 197 236 18 954
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 812 839 31 604
  2.2 Vkladová facilita 384 365 −12 675
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 32 25
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 405 −158
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 290 456 −13 580
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 186 183 −6 571
  5.2 Ostatní závazky 104 272 −7 009
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 108 225 2 155
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 494 887
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 655 95
  8.1 Vklady a ostatní závazky 9 655 95
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 215 137 −1 059
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 507 401 12 473