Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 октомври 2016 г.

1 ноември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 28 октомври 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,7 млрд. евро до 274,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 октомври 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,5 млрд. щатски долара 1 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,8 млрд. евро до 327,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 5,2 млрд. евро до 1100,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,6 млрд. евро до 186,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 13,7 млрд. евро до 163,9 млрд. евро. На 26 октомври 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 33,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 36 млрд. евро с шестдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 5,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 384,4 млрд. евро (при 397 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 20,3 млрд. евро до 1513 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 28 октомври 2016 г. Разлика спрямо 21 октомври 2016 г. – покупки Разлика спрямо 21 октомври 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 14,1 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 197,6 млрд. евро +1,2 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 21,5 млрд. евро +0,6 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 37,8 млрд. евро +1,9 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1 131,1 млрд. евро +17,2 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 103,7 млрд. евро -0,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 31,6 млрд. евро до 812,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 634 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 311 468 −1 627
  2.1 Вземания от МВФ 78 333 528
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 233 134 −2 155
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 148 872
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 941 −518
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 941 −518
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 548 298 1 035
  5.1 Основни операции по рефинансиране 36 027 2 598
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 512 214 −1 583
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 58 20
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 93 947 2 211
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 840 430 18 428
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 512 957 20 250
  7.2 Други ценни книжа 327 472 −1 822
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 220 097 −7 928
Общо активи 3 507 401 12 473
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 100 281 5 179
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 197 236 18 954
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 812 839 31 604
  2.2 Депозитно улеснение 384 365 −12 675
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 32 25
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 405 −158
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 290 456 −13 580
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 186 183 −6 571
  5.2 Други задължения 104 272 −7 009
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 108 225 2 155
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 494 887
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 655 95
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 655 95
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 215 137 −1 059
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 507 401 12 473