Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 september 2016

5 oktober 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 september 2016 speglade minskningen på 0,5 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar såväl som försäljning av guld, uppgående till 12 miljoner euro, av en centralbank i Eurosystemet i syfte att tillverka ett jubileumsmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 5,4 miljarder EUR till 279,4 miljarder EUR. Ändringen berodde på kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
29 september 2016 7-dagars likvidiserande reverserade transaktioner i USD 290 miljoner USD 6 348 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2 miljarder EUR till 329,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 1 096,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 15,6 miljarder EUR till 155,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 8,7 miljarder EUR till 154,5 miljarder EUR. Onsdagen den 28 september 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 43,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 38,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 7,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 4,6 miljarder EUR. Dessutom återbetalades 11 miljarder EUR som utbetalats under den första serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO I), varav ett frivilligt belopp på 9,4 miljarder EUR, före förfallodagen. Vidare avvecklades det andra anbudet i den andra serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II), uppgående till ett belopp på 45,3 miljarder EUR och med en löptid på 1 463 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 398 miljarder EUR (jämfört med 362,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,5 miljarder EUR till 1 434,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 30 september 2016 Förändring jämfört med den 23 september 2016 – Köp Förändring jämfört med den 23 september 2016 – Inlösen Förändring jämfört med den 23 september 2016 – Justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 15,6 miljarder EUR - - - 0,0 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,3 miljarder EUR - - + 0,0 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 194,3 miljarder EUR + 1,0 miljarder EUR - - 0,6 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,7 miljarder EUR + 0,6 miljarder EUR - 0,2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 29,7 miljarder EUR + 1,9 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 1 061,2 miljarder EUR + 15,6 miljarder EUR - - 4,1 miljarder EUR
Program för värdepappersmarknaderna 106 miljarder EUR - - + 0,3 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,6 miljarder EUR till 759,8 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 september 2016 visas i tilläggskolumnen "Förändring jämfört med föregående vecka – Justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 185,915 EUR per fine oz.

USD: 1,1161 per EUR

JPY: 113,09 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2503 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 412.633 −12 −498
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 315.195 2.642 −1.973
  2.1 Fordringar på IMF 77.840 1.083 −501
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 237.354 1.558 −1.472
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.904 4.506 −211
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.572 1.829 −14
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.572 1.829 −14
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 552.557 26.581 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 38.740 −4.438 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 513.797 31.071 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 20 −52 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 83.405 −6.552 1
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.764.071 17.273 −4.776
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.434.785 18.968 −4.484
  7.2 Andra värdepapper 329.286 −1.695 −292
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0 −38
9 Övriga tillgångar 230.369 4.748 3.238
Summa tillgångar 3.438.145 51.014 −4.271
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.096.255 4.044 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.157.891 30.695 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 759.817 −4.578 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 398.016 35.226 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 58 47 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.804 −56 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 260.956 −12.599 0
  5.1 Offentliga sektorn 155.392 −15.620 0
  5.2 Övriga skulder 105.564 3.021 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 122.847 29.427 −4
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.789 −95 −25
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.756 −10 4
  8.1 Inlåning och övriga skulder 8.756 −10 4
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0 −354
10 Övriga skulder 207.335 −391 −1.515
11 Värderegleringskonton 418.546 0 −2.377
12 Eget kapital 100.835 0 0
Summa skulder 3.438.145 51.014 −4.271