Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. septembra 2016

5. oktober 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. septembra 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR, kar je posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata v višini 12 milijonov EUR, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema za namen izdelave priložnostnega spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 5,4 milijarde EUR na 279,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
29. september 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 290 mio USD 6.348 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2 milijardi EUR na 329,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4 milijarde EUR na 1.096,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 15,6 milijarde EUR na 155,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 8,7 milijarde EUR na 154,5 milijarde EUR. V sredo, 28. septembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 43,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 38,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 7,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 4,6 milijarde EUR. Poleg tega je bilo 11 milijard iz prve serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega financiranja (CUODR-I), vključno s prostovoljnim zneskom v višini 9,4 milijarde EUR, odplačanih pred zapadlostjo. Obenem je bilo v drugi avkciji v okviru druge serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-II) poravnanih 45,3 milijarde EUR z zapadlostjo 1.463 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 398 milijard EUR (v primerjavi z 362,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,5 milijarde EUR na 1.434,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 30. septembra 2016 Razlika od 23. septembra 2016 – kupljeno Razlika od 23. septembra 2016 – zapadlo Razlika od 23. septembra 2016 – prilagoditve ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 15,6 milijarde EUR - - –0,0 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,3 milijarde EUR - - +0,0 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 194,3 milijarde EUR +1,0 milijarde EUR - –0,6 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,7 milijarde EUR 0,6 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 29,7 milijarde EUR 1,9 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.061,2 milijarde EUR +15,6 milijarde EUR - –4,1 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 106 milijard EUR - - +0,3 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4,6 milijarde EUR na 759,8 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. septembra 2016 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.185,915 EUR za unčo

USD: 1,1161 za EUR

JPY: 113,09 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2503 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.633 −12 −498
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 315.195 2.642 −1.973
  2.1 Terjatve do MDS 77.840 1.083 −501
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 237.354 1.558 −1.472
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.904 4.506 −211
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.572 1.829 −14
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.572 1.829 −14
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 552.557 26.581 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 38.740 −4.438 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 513.797 31.071 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 20 −52 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 83.405 −6.552 1
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.764.071 17.273 −4.776
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.434.785 18.968 −4.484
  7.2 Drugi vrednostni papirji 329.286 −1.695 −292
8 Javni dolg v eurih 26.439 0 −38
9 Druga sredstva 230.369 4.748 3.238
Skupaj sredstva 3.438.145 51.014 −4.271
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.096.255 4.044 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.157.891 30.695 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 759.817 −4.578 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 398.016 35.226 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 58 47 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.804 −56 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 260.956 −12.599 0
  5.1 Sektor država 155.392 −15.620 0
  5.2 Druge obveznosti 105.564 3.021 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 122.847 29.427 −4
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.789 −95 −25
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.756 −10 4
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.756 −10 4
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0 −354
10 Druge obveznosti 207.335 −391 −1.515
11 Računi prevrednotenja 418.546 0 −2.377
12 Kapital in rezerve 100.835 0 0
Skupaj obveznosti 3.438.145 51.014 −4.271