Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. septembru 2016

5. októbra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. septembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia a predaja zlata v objeme 12 mil. EUR, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému na vydanie pamätnej mince, znížil o 0,5 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 5,4 mld. EUR na 279,4 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií centrálnych bánk Eurosystému uskutočnených počas sledovaného obdobia.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
29. septembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 290 mil. USD 6 348 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2 mld. EUR na 329,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4 mld. EUR na 1 096,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 15,6 mld. EUR na 155,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 8,7 mld. EUR na 154,5 mld. EUR. V stredu 28. septembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 43,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 38,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 7,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 4,6 mld. EUR. Z prvej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-I) bolo okrem toho predčasne splatených 11 mld. EUR vrátane dobrovoľných splátok vo výške 9,4 mld. EUR. Zároveň sa uskutočnil druhý tender druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-II) v hodnote 45,3 mld. EUR so splatnosťou 1 463 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 398 mld. EUR (v porovnaní s 362,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,5 mld. EUR na 1 434,8 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 30. septembru 2016 Zmena oproti 23. septembru 2016: nákup Zmena oproti 23. septembru 2016: splatenie Zmena oproti 23. septembru 2016: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 15,6 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,3 mld. EUR +0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 194,3 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,7 mld. EUR +0,6 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 29,7 mld. EUR +1,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 061,2 mld. EUR +15,6 mld. EUR -4,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 106 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 4,6 mld. EUR na 759,8 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. septembru 2016 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 185,915 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,1161 USD/EUR

113,09 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,2503 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 633 −12 −498
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 840 1 083 −501
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 237 354 1 558 −1 472
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 904 4 506 −211
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 572 1 829 −14
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 572 1 829 −14
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 552 557 26 581 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 38 740 −4 438 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 513 797 31 071 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 20 −52 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 83 405 −6 552 1
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Ostatné cenné papiere 329 286 −1 695 −292
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0 −38
9 Ostatné aktíva 230 369 4 748 3 238
Aktíva spolu 3 438 145 51 014 −4 271
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 096 255 4 044 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 157 891 30 695 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 759 817 −4 578 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 398 016 35 226 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 58 47 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 804 −56 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 260 956 −12 599 0
  5.1 Verejná správa 155 392 −15 620 0
  5.2 Ostatné záväzky 105 564 3 021 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 122 847 29 427 −4
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 789 −95 −25
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 756 −10 4
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 756 −10 4
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0 −354
10 Ostatné pasíva 207 335 −391 −1 515
11 Účty precenenia 418 546 0 −2 377
12 Základné imanie a rezervy 100 835 0 0
Pasíva spolu 3 438 145 51 014 −4 271