Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 september 2016

5 oktober 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 september 2016 was de daling van EUR 0,5 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen en van de verkoop van goud, ter waarde van EUR 12 miljoen, door een centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 5,4 miljard naar EUR 279,4 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
29 september 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 290 miljoen USD 6.348 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (passiefpost 7.2) daalden met EUR 2 miljard naar EUR 329,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 1.096,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 15,6 miljard naar EUR 155,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 8,7 miljard naar EUR 154,5 miljard. Op woensdag 28 september 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 43,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 38,7 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 7,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 4,6 miljard afgewikkeld. Daarnaast werden in het kader van de eerste reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-I) verstrekte middelen van EUR 11 miljard, inclusief een vrijwillig bedrag van EUR 9,4 miljard, vóór de vervaldatum terugbetaald. Bovendien werd de tweede tender in de tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-II), ten bedrage van EUR 45,3 miljard en met een looptijd van 1.463 dagen, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 398 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 362,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,5 miljard naar EUR 1.434,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 30 september 2016 Verschil t.o.v. 23 september 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 23 september 2016 – Aflossingen Verschil t.o.v. 23 september 2016 – Kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 15,6 miljard - - -EUR 0,0 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,3 miljard - - +EUR 0,0 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 194,3 miljard +EUR 1,0 miljard - -EUR 0,6 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,7 miljard +EUR 0,6 miljard -EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 29,7 miljard +EUR 1,9 miljard - -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.061,2 miljard +EUR 15,6 miljard - -EUR 4,1 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 106 miljard - - +EUR 0,3 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,6 miljard naar EUR 759,8 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde verslaggevingsregels worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 september 2016 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.185,915 per fine ounce

USD: 1,1161 per EUR

JPY: 113,09 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2503 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 412.633 −12 −498
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 315.195 2.642 −1.973
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.840 1.083 −501
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 237.354 1.558 −1.472
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.904 4.506 −211
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.572 1.829 −14
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.572 1.829 −14
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 552.557 26.581 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 38.740 −4.438 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 513.797 31.071 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 20 −52 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 83.405 −6.552 1
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.764.071 17.273 −4.776
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.434.785 18.968 −4.484
  7.2 Overige waardepapieren 329.286 −1.695 −292
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0 −38
9 Overige activa 230.369 4.748 3.238
Totaal activa 3.438.145 51.014 −4.271
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.096.255 4.044 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.157.891 30.695 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 759.817 −4.578 0
  2.2 Depositofaciliteit 398.016 35.226 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 58 47 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.804 −56 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 260.956 −12.599 0
  5.1 Overheid 155.392 −15.620 0
  5.2 Overige verplichtingen 105.564 3.021 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 122.847 29.427 −4
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.789 −95 −25
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.756 −10 4
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.756 −10 4
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0 −354
10 Overige passiva 207.335 −391 −1.515
11 Herwaarderingsrekeningen 418.546 0 −2.377
12 Kapitaal en reserves 100.835 0 0
Totaal passiva 3.438.145 51.014 −4.271