Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 30. septembrī

2016. gada 5. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 30. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu 12 milj. euro apjomā, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 5.4 mljrd. euro (līdz 279.4 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 29. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 290 milj. ASV dolāru 6.348 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 329.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 1 096.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.6 mljrd. euro (līdz 155.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 8.7 mljrd. euro (līdz 154.5 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 28. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 43.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 38.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 7.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 4.6 mljrd. euro apmērā. Papildus pirms dzēšanas termiņa beigām tika atmaksāti 11 mljrd. euro (t.sk. 9.4 mljrd. euro brīvprātīgi pirms termiņa atmaksātā summa), kas piešķirti ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju pirmās kārtas (ITRMO I) ietvaros. Turklāt ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otrās kārtas (ITRMO II) ietvaros tika noslēgta otrā operācija 45.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 463 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 398 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 362.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.5 mljrd. euro (līdz 1 434.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 30. septembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 23. septembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 23. septembri Pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 23. septembri ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 15.6 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.3 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 194.3 mljrd. euro +1.0 mljrd. euro –0.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.7 mljrd. euro +0.6 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 29.7 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 061.2 mljrd. euro +15.6 mljrd. euro –4.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 106 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.6 mljrd. euro (līdz 759.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2016. gada 30. septembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 185.915 EUR par Trojas unci

1.1161 USD par 1 EUR

113.09 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2503 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 633 −12 −498
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 315 195 2 642 −1 973
  2.1 SVF debitoru parādi 77 840 1 083 −501
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 237 354 1 558 −1 472
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 904 4 506 −211
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 572 1 829 −14
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 572 1 829 −14
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 552 557 26 581 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 38 740 −4 438 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 513 797 31 071 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 20 −52 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 83 405 −6 552 1
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Pārējie vērtspapīri 329 286 −1 695 −292
8 Valdības parāds euro 26 439 0 −38
9 Pārējie aktīvi 230 369 4 748 3 238
Kopā aktīvi 3 438 145 51 014 −4 271
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 096 255 4 044 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 157 891 30 695 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 759 817 −4 578 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 398 016 35 226 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 58 47 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 804 −56 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 260 956 −12 599 0
  5.1 Saistības pret valdību 155 392 −15 620 0
  5.2 Pārējās saistības 105 564 3 021 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 122 847 29 427 −4
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 789 −95 −25
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 756 −10 4
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 756 −10 4
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0 −354
10 Pārējās saistības 207 335 −391 −1 515
11 Pārvērtēšanas konti 418 546 0 −2 377
12 Kapitāls un rezerves 100 835 0 0
Kopā pasīvi 3 438 145 51 014 −4 271