Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 30. rujna 2016.

5. listopada 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 30. rujna 2016. smanjenje stanja zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) za 0,5 mlrd. EUR odražava tromjesečno vrijednosno usklađivanje te prodaju zlata u iznosu 12 mil. EUR od strane jedne središnje banke Eurosustava za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 5,4 mlrd. EUR na 279,4 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
29. rujna 2016. 7-dnevne obratne transakcije za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 290 mil. USD 6.348 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2 mlrd. EUR na 329,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4 mlrd. EUR na 1.096,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 15,6 mlrd. EUR na 155,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 8,7 mlrd. EUR na 154,5 mlrd. EUR. U srijedu, 28. rujna 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 43,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 38,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 7,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 4,6 mlrd. EUR. Nadalje, prije dospijeća otplaćeno je 11 mlrd. EUR dobivenih u sklopu prve serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTROI), od čega dobrovoljno 9,4 mlrd. EUR. Osim toga, namirena je druga aukcija u sklopu druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTROII) u visini 45,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 1.463 dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 398 mlrd. EUR (u odnosu na 362,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,5 mlrd. EUR na 1.434,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 30. rujna 2016. Razlika u odnosu na 23. rujna 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 23. rujna 2016. – dospjelo Razlika u odnosu na 23. rujna 2016. – usklađivanja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 15,6 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,3 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 194,3 mlrd. EUR +1,0 mlrd. EUR –0,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,7 mlrd. EUR +0,6 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 29,7 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.061,2 mlrd. EUR +15,6 mlrd. EUR –4,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 106 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 4,6 mlrd. EUR na 759,8 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. rujna 2016. prikazan je u dodatnom stupcu »Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.185,915 EUR za uncu

USD: 1,1161 za EUR

JPY: 113,09 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,2503 EUR za SDR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 633 −12 −498
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 840 1 083 −501
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 237 354 1 558 −1 472
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 904 4 506 −211
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 572 1 829 −14
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 572 1 829 −14
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 552 557 26 581 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 38 740 −4 438 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 513 797 31 071 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 20 −52 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 83 405 −6 552 1
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 329 286 −1 695 −292
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0 −38
9 Ostala imovina 230 369 4 748 3 238
Ukupno imovina 3 438 145 51 014 −4 271
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 096 255 4 044 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 157 891 30 695 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 759 817 −4 578 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 398 016 35 226 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 58 47 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 804 −56 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 260 956 −12 599 0
  5.1 Opća država 155 392 −15 620 0
  5.2 Ostale obveze 105 564 3 021 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 122 847 29 427 −4
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 789 −95 −25
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 8 756 −10 4
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 756 −10 4
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0 −354
10 Ostale obveze 207 335 −391 −1 515
11 Računi revalorizacije 418 546 0 −2 377
12 Kapital i pričuve 100 835 0 0
Ukupno obveze 3 438 145 51 014 −4 271