Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.9.2016

5.10.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.9.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta sekä erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa 12 miljoonalla eurolla keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 5,4 miljardilla eurolla 279,4 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
29.9.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 290 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 6 348 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2 miljardilla eurolla 329,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 1 096,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 15,6 miljardilla eurolla 155,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 8,7 miljardilla eurolla 154,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.9.2016 erääntyi 43,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 38,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 7,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 4,6 miljardin euron rahoitusoperaatio. Viikon aikana maksettiin ensimmäisessä kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjassa jaettua likviditeettiä takaisin ennen eräpäivää 11 miljardia euroa (josta 9,4 miljardia euroa maksettiin takaisin vapaaehtoisesti ennen eräpäivää). Lisäksi toisessa kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjassa suoritettiin toinen rahoitusoperaatio, ja siinä jaettiin 45,3 miljardia euroa. Operaation maturiteetti on 1 463 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 398 miljardia euroa (edellisellä viikolla 362,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,5 miljardilla eurolla 1 434,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 30.9.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 15,6 miljardia euroa - - -0,0 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,3 miljardia euroa - - +0,0 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 194,3 miljardia euroa +1,0 miljardia euroa - -0,6 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,7 miljardia euroa +0,6 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa -
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 29,7 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 061,2 miljardia euroa +15,6 miljardia euroa - -4,1 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 106 miljardia euroa - - +0,3 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 4,6 miljardilla eurolla 759,8 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja -hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.9.2016 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 185,915 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,1161

Japanin jeni / euro: 113,09

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2503 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 412 633 −12 −498
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 840 1 083 −501
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 237 354 1 558 −1 472
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 904 4 506 −211
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 572 1 829 −14
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 572 1 829 −14
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 552 557 26 581 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 38 740 −4 438 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 513 797 31 071 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 20 −52 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 83 405 −6 552 1
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Muut arvopaperit 329 286 −1 695 −292
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0 −38
9 Muut saamiset 230 369 4 748 3 238
Vastaavaa yhteensä 3 438 145 51 014 −4 271
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 096 255 4 044 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 157 891 30 695 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 759 817 −4 578 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 398 016 35 226 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 58 47 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 804 −56 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 260 956 −12 599 0
  5.1 Julkisyhteisöt 155 392 −15 620 0
  5.2 Muut 105 564 3 021 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 122 847 29 427 −4
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 789 −95 −25
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 756 −10 4
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 756 −10 4
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0 −354
10 Muut velat 207 335 −391 −1 515
11 Arvonmuutostilit 418 546 0 −2 377
12 Pääoma ja rahastot 100 835 0 0
Vastattavaa yhteensä 3 438 145 51 014 −4 271
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle