Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. september 2016

5. oktoober 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. septembril 2016 lõppenud nädalal kahanes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 0,5 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ja eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmüntide valmistamiseks sooritatud kuldmüntide müük 12 miljoni euro väärtuses.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 5,4 miljardi euro võrra 279,4 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
29. september 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 290 miljonit USA dollarit 6348 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2 miljardi euro võrra 329,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 4 miljardi euro võrra 1096,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 15,6 miljardi euro võrra 155,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 8,7 miljardi euro võrra 154,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. septembril 2016 möödus 43,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 38,7 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 7,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4,6 miljardit eurot. Lisaks maksti enne tähtaja möödumist tagasi 11 miljardi euro väärtuses varasid (sealhulgas vabatahtlik osa 9,4 miljardi euro ulatuses), mis laenati esimese seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (TLTRO-I). Peale selle tehti teise seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-II) teine pakkumine väärtusega 45,3 miljardit eurot ja tähtajaga 1463 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 398 miljardi euro ulatuses (võrreldes 362,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,5 miljardi euro võrra 1434,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 30. september 2016 Erinevus võrreldes 23. septembriga 2016 – ost Erinevus võrreldes 23. septembriga 2016 – lunastamine Erinevus võrreldes 23. septembriga 2016 – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 15,6 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,3 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 194,3 miljardit eurot +1,0 miljardit eurot –0,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,7 miljardit eurot +0,6 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 29,7 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1061,2 miljardit eurot +15,6 miljardit eurot –4,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 106 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,6 miljardi euro võrra 759,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2016. aasta 30. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1185,915 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,1161

EUR/JPY: 113,09

SDRid: 1,2503 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 412 633 −12 −498
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Nõuded RVFle 77 840 1 083 −501
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 237 354 1 558 −1 472
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 904 4 506 −211
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 572 1 829 −14
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 572 1 829 −14
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 552 557 26 581 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 38 740 −4 438 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 513 797 31 071 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 20 −52 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 83 405 −6 552 1
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Muud väärtpaberid 329 286 −1 695 −292
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0 −38
9 Muud varad 230 369 4 748 3 238
Varad kokku 3 438 145 51 014 −4 271
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 096 255 4 044 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 157 891 30 695 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 759 817 −4 578 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 398 016 35 226 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 58 47 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 804 −56 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 260 956 −12 599 0
  5.1 Valitsussektor 155 392 −15 620 0
  5.2 Muud kohustused 105 564 3 021 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 122 847 29 427 −4
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 789 −95 −25
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 756 −10 4
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 756 −10 4
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0 −354
10 Muud kohustused 207 335 −391 −1 515
11 Ümberhindluskontod 418 546 0 −2 377
12 Kapital ja reservid 100 835 0 0
Kohustused kokku 3 438 145 51 014 −4 271